Alternatieve energie in België > Alternatieve energiebronnen > Wat is Bio Energie?

Wat is Bio Energie?

Bio energieHet  woord  ‘bio-energie’  is  een  overkoepelende  benaming  voor  alle  soorten  energie  die  worden
gewonnen uit organisch materiaal. Dit materiaal wordt dan ook wel biomassa genoemd. Denk hierbij
bijvoorbeeld  aan  koeienmest,  of  soms  zelfs  afval.  Bio-energie  kan  zowel  rechtstreeks  als  op  een
chemische manier worden gewonnen.
In  principe  is  bio-energie  eigenlijk  een  vorm  van  zonne-energie.  Bij  het  benutten  van  bio-energie
wordt namelijk beroep gedaan op zonne-energie die in chemische vorm is opgeslagen.

 

 

Verschillende soorten bewerking van bio-energie
Er zijn enkele verschillende manieren om biomassa om te zetten in energie. Soms wordt gekozen om
biomassa te verbranden, in andere gevallen opteert men voor vergassing of vergisting. Ten slotte kan
biomassa ook worden omgezet naar vloeibarre stoffen.
Vergisting  komt  vaak  voor  op  vuilstortplaatsen  en  rioolzuiveringsinstallaties.  Eerst  wordt  het
organisch  afval  van  de  ‘rest’  gescheiden,  waarna  het  organische  gedeelte  in  een  zogenaamde
afvalvergister terecht komt, waar warmte en vocht worden toegevoegd. Hierdoor komt biogas vrij, dat
kan worden gebruikt om energie op te wekken.
In  sommige  gevallen  is  men  gedwongen  om  voor  de  techniek  van  vergassing  te  kiezen.  Er  zijn
namelijk  bepaalde  materialen  waarbij  het  ontstaan  van  biogas  vele  malen  langer  duurt  dan  bij
bijvoorbeeld  afval.  Het  gaat  hier  vaak  om  harde  biomassa,  zoals  hout.  Bij  vergassing  wordt  het
organisch materiaal dusdanig verhit dat er biogas vrijkomt, wat uiteraard weer kan worden omgezet in
energie. Over het algemeen wordt dit biogas omgezet in gas of elektriciteit.
Als  wordt  gekozen  voor  de  verbranding  van  biomassa  is  de  bedoeling  puur  het  opwekken  van
elektriciteit. Dit is mogelijk door de warmte die vrijkomt bij dit proces. Hierbij wordt gebruikgemaakt
van een stoomturbine.
Als  laatste  is  het  ook  mogelijk  om  biomassa  om  te  zetten  in  vloeibare  stoffen,  die  biobrandstoffen
worden genoemd. De belangrijkste voorbeelden hiervan zijn bio-ethanol en biodiesel.
Voor het produceren van bio-ethanol worden voornamelijk de suikers uit de biomassa gebruikt. Deze
suikers  kunnen  afkomstig  zijn  uit  bijvoorbeeld  suikerbieten  of  suikerriet,  maar  ook  uit  bepaalde
graansoorten. Bij de productie van bio-ethanol wordt gebruikgemaakt van de techniek van vergisting.
Biodiesel wordt geproduceerd uit koolzaad.
Zowel  bio-ethanol  als  biodiesel  wordt  gezien  als  een  milieuvriendelijk  alternatief  voor  de  fossiele
brandstoffen om voertuigen aan te drijven.