Alternatieve energie in België > Alternatieve energiebronnen > De voordelen en nadelen van Bio Energie

De voordelen en nadelen van Bio Energie

Voordelen en nadelen van bio energieEen groot voordeel van bio-energie is dat het zowel een duurzame als hernieuwbare bron van energie
is. Dat wil in het kort zeggen dat het milieuvriendelijk en onuitputtelijk is. Men maakt handig gebruik
van  een  natuurlijke,  steeds  terugkerende  cyclus  van  vastlegging  en  vrijlating  van  CO2,  de  zonne-energie die ligt opgeslagen in biomassa.

Hieruit  volgt  dat  bio-energie  kan  bijdragen  aan  vermindering  van  de  uitstoot  van  CO2,  en  dus  de
vermindering van het broeikaseffect. Ook is het een vorm van energie die op den duur fossiele energie
zou kunnen vervangen. Het is immers algemeen bekend dat de olie die op deze planeet aanwezig is op
begint te raken.

Er zijn nog meer argumenten op te noemen voor het gebruik van bio-energie. Zo kan afval, wat toch
aanwezig is, en soms zelfs voor problemen zorgt, nog nuttig worden gebruikt. Ook is het gebruik van
bio-energie relatief simpel te combineren met in de huidige energievoorziening. Dit komt doordat biomassa
als  vaste  of  vloeibare  brandstof  kan  worden  opgeslagen. Ook  kunnen  sommige  bestaande
technologieën en installaties, bestemd voor fossiele brandstoffen, op biomassa worden toegepast.

Bio-energie  heeft  wel te  kampen  met  een  nadeel  dat voor veel vormen van  duurzame  energie  lijkt te
gelden:  het  is  duur.  Althans,  in  vergelijking  met  de  kosten  voor  benutting  van  fossiele  brandstoffen.
Installaties die biomassa verwerken zijn duur, en liggen vaak  op afgelegen plaatsen. Dit zorgt ervoor
dat  er  lange  buizen  heen  moeten  lopen  die  bepaald  prijzig  zijn.  Ondanks  dat  sommige  bestaande
installaties voor dit doeleinde kunnen worden aangewend zullen er toch nieuwe moeten komen in het
geval van een uitgebreidere toepassing.

Wel is het zo dat de bewerking van bio-energie relatief goedkoop is ten opzichte van de benutting van
andere vormen van duurzame energie.

Verder geldt als nadeel  voor het gebruik  van bio-ethanol  en biodiesel  dat de  motoren  van  voertuigen
zullen worden moeten aangepast indien van deze biobrandstoffen gebruikgemaakt zal worden.